თქვენ იმყოფებით სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

20 ივლისი 2023

წინა წლებთან მიმართებით არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიების პროცესში სამსახურის ღიაობა და გამჭვირვალეობა გაიზარდა

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთ მთავარი ამოცანა ღია და გამჭირვალე გამოძიების ჩატარება და საზოგადოების დროული ინფორმირებაა.

 

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ამოქმედებიდან დღემდე, არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიების თაობაზე უწყებამ  საზოგადოების ინფორმირება ოფიციალური განცხადების და ბრიფინგის საშუალებით 33-ჯერ მოახდინა, რაც  2020-2021 წლებთან შედარებით ღიაობის 57%-ით  გაზრდილ მაჩვენებელზე მიუთითებს.

 

საგამოძიებო პროცესში მსხვერპლთა ჩართულობის და მათთვის სრულფასოვანი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით კი საგამოძიებო უწყება მსხვერპლს სისხლის სამართლის საქმესთან წვდომისა და საქმის მასალების გაცნობის შესაძლებლობას აძლევს.

 

გამოძიების პირველივე დღიდან,  მსხვერპლებს ან მათ მიერ მოწვეულ ადვოკატს საქმის გაცნობის და ამ გზით საგამოძიებო პროცესის ეფექტურობის გაკონტროლების საშუალება ეძლევათ.

 

გამჭვირვალე გამოძიების ზემოხსენებულმა მოდელმა ჩაანაცვლა მანამდე არსებული პრაქტიკა, როდესაც მსხვერპლები ინფორმაციას საქმის მიმდინარეობის თაობაზე მხოლოდ გამომძიებლისგან ზეპირსიტყვიერად იღებდნენ.

 

მსხვერპლთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, ევროპული სასამართლოს რეკომენდაციების საფუძველზე, 2022 წლის 27 ივლისს სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის უფროსის ბრძანებით დამტკიცებული წესის  ამოქმედებიდან ერთი წლის თავზე, სისხლის სამართლის საქმის მასალების გაცნობა 257 პოტენციურ მსხვერპლს შეეთავაზა, მათგან 86-მა პოტენციურმა მსხვერპლმა ეს უფლება გამოიყენა და  სისხლის სამართლის საქმის მასალებს გაეცნო.

 

საგამოძიებო სამსახურს მსხვერპლთათვის სისხლის სამართლის საქმის მასალებთან წვდომის შესაძლებლობა არცერთ შემთხვევაში არ შეუზღუდავს.

 

სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ღია და გამჭვირვალე საგამოძიებო პოლიტიკას მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს.