თქვენ იმყოფებით სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

18 მაისი 2023

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის 2022 წლის საქმიანობის შედეგები

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის 2022 წლის საქმიანობის შედეგები

 

სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა, გამოძიების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის, საგამოძიებო პროცესზე შიდა მონიტორინგის განხორციელების, ერთიანი საგამოძიებო პოლიტიკის შემუშავებისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი პრაქტიკის დანერგვის მიზნით, გამოძიების ხარისხის მონიტორინგისა და ანალიტიკის დეპარტამენტი შექმნა.

 

ევროკავშირში ინტეგრაციის 2022 წლის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების პროცესში, დამოუკიდებელი საგამოძიებო სამსახურის გაძლიერებას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. სწორედ ამ გეგმის ფარგლებში შეიქმნა აღნიშნული დეპარტამენტი, რომლის მიზანია, სამსახურმა წარმატებით გაართვას თავი და გააუმჯობესოს არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლა.

 

გამოძიების ხარისხის მონიტორინგისა და ანალიტიკის დეპარტამენტი, კონტროლს სამსახურის წარმოებაში არსებულ სისხლის სამართლის საქმეების დროულ, ეფექტიან და კვალიფიციურ გამოძიებას უწევს; უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის ანალიზს; ახორციელებს გამოძიების სტანდარტების კვლევას; მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე, განსაზღვრავს გამომძიებელთა გადამზადების საჭიროებებს და მონაწილეობას მიიღებს მათი კვალიფიკაციის ამაღლების დაგეგმვის პროცესში.

 

დეპარტამენტი საჯარო კონკურსების გზით შერჩეული, შესაბამისი გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის მქონე კადრებით დაკომპლექტდა.